HOME > 사업분야 > 건축공사업

 
(가칭)반월1중학교 교사 신축공사
  •  2013.12~2015.02
  •  교육연구시설
  •  7,031백만원
 
 
`
    

상호 : (주)믿음종합건설 | 주소 : 경기도 시흥시 마유로226, C동 12층 1209동(정왕동) | Tel : 031)317-8941 | Fax : 031)317-8915 | E-mail : gaha2300@hanmail.net

Copyright © (주)믿음종합건설. All Rights Reservesd.